Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
 • de uitgever: Stichting Scoop Hobbyfonds;
 • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 • de systemen: De technische voorzieningen die in het bezit zijn van en waarvoor een vergunning is verstrekt aan Stichting Scoop Hobbyfonds

Disclaimer Webpagina’s

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting Scoop Hobbyfonds spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Stichting Scoop Hobbyfonds verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor non-professioneel en non-commercieel gebruik bedoeld.

Stichting Scoop Hobbyfonds is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Stichting Scoop Hobbyfonds mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De stichting is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Stichting Scoop Hobbyfonds behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Disclaimer repeatergebruik

Stichting Scoop Hobbyfonds is eigenaar van en heeft vergunningen voor het in gebruik hebben van een aantal radiofrequente installaties, de systemen die bestemd zijn voor het opdoen van technische vaardigheden door geregistreerde radiozendamateurs. De systemen zijn vergund als experiment door het Agentschap Telecom en stellen geregistreerde radiozendamateurs in de gelegenheid om te communiceren middels heruitzending (repeater) door het systeem waarbij de informatie vrij, publiek en ongecodeerd te ontvangen is in grote delen van Nederland en via internet.

Deelname aan, dat wil zeggen “het gebruik van”, de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds impliceert dat de gebruiker zich conformeert aan de voorwaarden tot gebruik ervan en heeft zich vergewist van de achterliggende informatie waarnaar in deze disclaimer verwezen wordt.

De gebruiker van de systemen van Stichting Scoop Hobbyfonds:

 1. is geregistreerd radiozendamateur en als zodanig geregistreerd bij het Ministerie van Economische zaken – Agentschap Telecom. Overig gebruik is expliciet niet toegestaan.
 2. conformeert zich aan de spelregels die de Stichting Scoop Hobbyfonds stelt aan het gebruik van haar systemen.
 3. Gaat ermee akkoord dat zijn uitzendingen via de systemen van de stichting heruitgezonden en opgeslagen worden.

De spelregels zijn te lezen op deze pagina.
De informatie over heruitzenden en opslaan van gesprekken is te lezen op deze pagina.

Disclaimer Webreacties

Reacties op berichten die gepubliceerd zijn op de website www.hobbyscoop.nl is voorbehouden aan gebruikers, tenzij de eigenaar hiertoe anders beslist. Als algemene spelregels hanteert Stichting Scoop Hobbyfonds het volgende:

 • Anonieme berichten worden verwijderd. Tenminste voornaam of radiozendamateur callsign zijn verplicht evenals een traceerbaar e-mail adres (niet publiek zichtbaar).
 • Berichten die hier geplaatst worden hebben uitsluitend een directe relatie tot het onderwerp van het nieuwsbericht.
 • Opbouwende kritiek is toegestaan, maar Flames, Trollposts, Bashes etc. expliciet niet.
 • Neerbuigende, denigrerende en persoonsgerichte kritiek is niet toegestaan.
 • En tenslotte: Hou het leuk, daar is onze radiohobby immers voor.
Geplaatste berichten die bovenstaande spelregels corrumperen worden onherroepelijk en zonder tegenbericht verwijderd.

De systemen

Gebruik van de middelen die Stichting Scoop Hobbyfonds faciliteert betreft de systemen die weergegeven zijn in het systeem overzicht

© mr. F.J. Van Eeckhoutte,
ICT/IE-advocaat, Amersfoort
www.annotatie.nl